0
You have 0 items in your cart

Algemene Voorwaarden

Map Renes streeft naar de hoogste kwaliteit in haar producten en zal uw bestelling met de grootste zorg behandelen. Mocht het toch zijn dat u een bij ons besteld product wilt retourneren, verzoeken wij u eerst de onderstaande instructies te lezen. 

• Informeer ons altijd eerst van uw intentie om te retourneren door een email te sturen naar info@maprenes.nl

• Binnen veertien dagen na ontvangst mag er retour worden gezonden zonder opgaaf van reden.

• Na deze veertien dagen kan er slechts geretourneerd worden na overleg.

• Retourneer de zending in originele verpakking en in oorspronkelijke staat.

• Wij zullen u van duidelijke instructies voorzien m.b.t het retourneren.

• Wij verzoeken u te allen tijde een bewijs van verzending te bewaren.

• Lees altijd onze voorwaarden eerst.

Voor verzending maken wij gebruik van de diensten van Post.nl. Indien u een order plaats buiten Europa kunt u het beste contact met ons opnemen voor een prijsopgave van de verzendkosten.

Binnen Nederland en vanuit het buitenland kunt u de retourzending verzenden naar:

Map Renes, Pelmolenstraat 61 8022GB Zwolle, Nederland.

Algemene verkoopvoorwaarden betreffende de verkoop en verzending van producten van Map Renes

Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Map Renes tot stand gebrachte producten. In deze voorwaarden zal de wederpartij van Map Renes verder worden aangeduid met ‘de koper’.

Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Map Renes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

2.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

2.3 Overeenkomsten tussen Map Renes en de koper komen tot stand door het plaatsen van een bestelling op de online store van Map Renes. Zodra de bestelling is bevestigd door Map Renes geldt deze als een bindende overeenkomst.

Leveringen

3.1 Bestellingen worden geleverd na volledige betaling van de order en de daarbijbehorende transportkosten.

3.2 Er zal worden betracht de leveringen met de grootste zorg te verzenden via het door Map Renes gelastigde transportbedrijf.

3.3 Overeenkomstig de wettelijke voorschriften kan Map Renes geen bestellingen leveren aan personen onder de 18 jaar.

3.4 Map Renes behoudt zich het recht voor om bestellingen die niet afgehaald worden een bedrag in rekening te brengen van 15 euro ten behoeve van de administratiekosten.

Levertijden

4. Opgegeven levertijden door Map Renes hebben een indicatieve strekking en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk of per email is overeengekomen.

Wijziging omstandigheden en overmacht

5. Ingeval Map Renes ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, zal zij gerechtigd zijn de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand zal zijn beëindigd. De koper is alsdan verplicht het reeds bestelde af te nemen.

Afwijkingen

6. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Risico

7. 1 De te leveren producten worden verzekerd bij het transportbedrijf. De koper accepteert bij het afnemen van het product de voorwaarden van het transportbedrijf betreffende de verzekering en de verzekerde waarde. Indien het product in beschadigde staat geleverd wordt door het transportbedrijf heeft de koper het recht deze te weigeren. 

7.2 Indien er met de koper overeengekomen is om een zending onverzekerd te verzenden, dan gaat het risico zodra het product de opslagruimte van Map Renes heeft verlaten over op de koper.

7.3 Map Renes aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de koper voor schade gedurende het transport anders dan door de verzekeringsvoorwaarden van het transportbedrijf gesteld.

7.4 Map Renes is nooit aansprakelijk voor vervolgschade.

7.5 Bij het accepteren van de voorwaarden heeft de koper ook kennis genomen van de behandeladviezen. Bij afwijkende behandelmethoden vervalt voor de koper het recht op restitutie.

8. Indien de koper een levering weigert om andere dan in punt 7.1 genoemde redenen kan Map Renes de daaruit voortvloeiende kosten bij de koper in rekening brengen. Daarnaast heeft Map Renes het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

9.1 Map Renes is ten alle tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren

9.2 De koper is gehouden aan Map Renes te betalen van alle eventuele gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, welke Map Renes moet maken ter bewaring of uitoefening van haar rechten, daaronder begrepen de declaraties van de door Map Renes ingeschakelde juridisch adviseurs, deurwaarders en andere deskundigen.

9.3 Eventuele buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 150 Euro exclusief BTW.

Opschortingbevoegdheid

10. Indien de koper in verzuim is of indien Map Renes goede grond heeft te vrezen dat koper niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Map Renes bevoegd de uitvoering of verplichtingen van een verkoopovereenkomst (gedeeltelijk) op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle afgeleverde producten blijven eigendom van Map Renes totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst tegenover Map Renes heeft voldaan. 

11.2 De koper zal producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van Map Renes niet mogen verkopen aan derden. 

11.3 Indien de koper zijn verplichtingen uit een met Map Renes gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij Map Renes bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, dan is het Map Renes gerechtigd geleverde producten bij de koper terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

Klachten

12.1 Binnen 7 dagen na ontvangst van de producten, en bij uiterlijke gebreken onverwijld,dient de koper, indien van toepassing nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan Map Renes zijn bezwaren omtrent het afgeleverde kenbaar te maken. 

12.2 Onverminderd het vorige lid, is de koper verplicht de hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen. .

Retourzendingen

13.1 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaats vinden na schriftelijke of per email bevestigde goedkeuring door Map Renes, waarbij Map Renes het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.

13.2 Na ontvangst van de retourzending in goede staat, verstuurd volgens de overeengekomen instructies zal binnen 10 werkdagen het verschuldigde bedrag worden teruggestort op de rekening waarvan de overschrijving heeft plaatsgevonden.

Rechten van intellectuele eigendom

15. Map Renes heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.

Privacy Notice

16. De gegevens van de koper zullen alleen gebruikt worden door Map Renes en niet verstrekt worden aan derden.

Nederlands recht

17. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de rechter te Zwolle bevoegd.